2017 Uue eakuse rahvakogu

16. märtsil 2017 käivitus uue eakuse rahvakogu, mis on osa Koostöö Kogu kaheaastasest Pension 2050 programmist. Uue eakuse rahvakogu mõte oli käivitada ühiskondlik arutelu tuleviku eakusest (uue eakuse visioon) ning otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks ja -kujundamiseks. Kuidas peaksid tänased noored aina pikeneva eluea, tulevikus tavapäraseks muutuva elukestva töötamise ja õppimise kontekstis eakapõlveks paremini valmistuma?

Uue eakuse rahvakogu toetus varem välja töötatud uue eakuse visioonile, mis pandi kokku 2016. aasta jooksul toimunud fookusarutelude ja visioonikonverentsi tulemusel.  Visioon ei paku lõplikke lahendusi, vaid loob tervikpildi, millise mõtlemise ja käitumise soosimise suunas on vaja tänaste probleemide kontekstis liikuda.

Vaata uue eakuse rahvakogu tutvustavaid videosid siit:

Miks just rahvakogu meetod?

Uue eakuse rahvakogu on lihtsustatud versioon 2013. aastal toimunud Rahvakogust ja selle tulemusel tekkinud kollektiivsete pöördumiste õigusest. Seekord pandi rohkem rõhku ekspertide hinnangutele ning parlamenti minevatele ettepanekutele koguti legitiimsust rahvaalgatus.ee lehel 1000 digiallkirja kaudu.

Rahvakogu kui ühisloomeline meetod sobis uue eakuse visiooni suunas liikumiseks, kuna andis võimaluse parandasda probleemi olemusest arusaamist, luua uusi teadmisi ja töötada välja lahendusvariante, koondades selleks kollektiivset tarkust. Rahvakogu elementide kasutamise tagamõte oli taaselustada rahvakogu kui arutleva ja ühisloomelise demokraatia meetodit.

Uue eakuse rahvakogu korraldamise põhimõtted:

 1. huvitatud osalejatele avatus (ideekorjes saab igaüks ettepanekuid pakkuda);
 2. peamine väärtus on ühisloome ehk osalejate panus;
 3. keskendume selgele eesmärgile (kuidas jõuda uue eakuse visioonini) ning oleme lahendusele suunatud (neljas valdkonnas ettepanekute väljatöötamine);
 4. protsessi eesmärk on kujundada ühisarvamus ja selgitada välja eelistused (parlamendile minevad ettepanekud);
 5. hoiame kogu protsessi ja tulemusi läbipaistvana (ideede esitajad saavad jälgida, kuhu nende ettepanekud jõuavad; võimalik on poole pealt liituda; tulemustest teavitame aktiivselt).

Uue eakuse rahvakogu etapid

Ideekorje (märts 2017)

Uue eakuse rahvakogu käivitus 16. märtsil avaliku ideekorjega, millega kutsuti kuni 6. aprillini kõiki Eesti inimesi esitema veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee ideid ja ettepanekuid neljal tulevikuteemal:

 • KINDLUSTATUS EAKAPÕLVES: mida teha selleks, et ka eakatel oleks elamisväärne sissetulek?
 • ENESETEOSTUS: kuidas tagada inimeste õppimine ja töötamine kõrge eani?
 • TERVIS: milline võiks olla lahendus, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?
 • MUUTUSTEGA KOHANEMINE: kuidas reformida pensionisüsteemi nii, et muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

Ettepanekute esitajatel palusime jälgida kolme põhimõtet (kriteeriumi), mille järgi hea idee:
– on tulevikkuvaatav;
– avab lühidalt probleemi, pakub lahenduse ja selgitab lahenduse positiivset mõju;
– on suunatud riigi tasandil katsetamisele või juurutamisele.

Loe lisaks:
“Avalikustame uue eakuse rahvakogu”, 15.03.2017 pressiteade
“Tuleviku eakuse rahvakogu ootab ideid 6. aprillini”, 03.04.2017 pressiteade
Juhised ideekorjes osalemiseks

Esitatud ideede analüüs (aprill 2017)

Uue eakuse rahvakogule laekus kolme nädalaga ligikaudu 80 ideed tuleviku eakapõlve kujundamiseks. Rahvakogu kriteeriumidele vastas neist enamus. Pärast sarnase sisuga ideede kokkupanemist hindasid oma ala asjatundjad 60 ettepanekut.

Iga mõjus ettepanek on saanud lühikese mõjuhinnangu, millest selgub, kas idee elluviimine sõltub riigi tasandist või sobib pigem muu viis (omavalitsuse, kogukonna, organisatsiooni või indiviidi tasandil või hoopis koostööalgatusena)

Loe lisaks:
“Uue eakuse rahvakogule esitati üle seitsmekümne idee”, 10.04.2017 pressiteade
Analüüsi protsess ja kriteeriumid koos ekspertide nimekirjaga
Ideede mõjuanalüüsi koondvaade

Teemaseminarid (mai 2017)

Vastavalt rahvakogu eesmärgile arutati 17. ja 18. mail toimunud kolmel teemaseminaridel nende kogutud ettepanekute üle, mis on riiklikult lahendatavad. Teemaseminaridele olid kutsutud rahvakogule ideid esitanud inimesed, ideesid analüüsinud eksperdid ning kõik olulised osapooled, kes tegelevad nende teemadega. Teemaseminari tulemusel hääletati 29 ettepanekust edasiarendamisele 26 ettepanekut.

Loe ja vaata lisaks:
“Uue eakuse rahvakogu ideed on analüüsitud, järg on teemaseminaride käes” 12.05.2017 pressiteade
Uue eakuse rahvakogu teemaseminaride fotod ja video

Toetusallkirjade kogumine (alates mai 2017)

Teemaseminaride hääletuse läbinud 26 ettepanekut vormistati kollektiivse pöördumisena ning avalikustati uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel, kus iga vähemalt 16aastane kodanik sai ettepanekutele digitaalse toetusallkirja anda.

Iga ettepanek, mis sai vähemalt 1000 digiallkirja, edastati kollektiivse pöördumisena Riigikogu komisjonidele arutamiseks ja vastamiseks.

Loe lisaks:
Juhendmaterjal: Hääletuse läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine ja Riigikokku saatmine
“Uue eakuse rahvakogu esimesed ettepanekud koguvad avalikult toetusallkirju” 13.06.2017 pressiteade

Ettepanekute arutelu parlamendis

Uue eakuse ettepanekutest kogus vajaliku 1000 allkirja kaks rahvaalgatust:

 1. hoolduskindlustuse loomine ehk ühisest allikast rahastatud integreeritud hoolduse süsteemi loomine
 2. viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

Parlamenti läinud ettepanekuid peab vastavateemaline komisjon arutama ning pöördumisele vastama hiljemalt 6 kuu jooksul.

Loe lisaks:
“Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab täna uue eakuse rahvakogu esimest ettepanekut” pressiteade 12.10.2017
Uue eakuse rahvakogu teine ettepanek saadeti Riigikokku, 01.11.2017 pressiteade
1000 allkirjaga ettepanekute arutelu Riigikogus, juhendmaterjal

Uue eakuse rahvakogu tulemused

Kuigi rahvakogu ideedest jõudis parlamenti vaid osa, jõudis hoolduskoormuse vähendamine 2020. aastal valminud katusstrateegiasse Eesti 2035.

Uue eakuse rahvakogu suurimaks väärtuseks oli rahvakogu kui koosloomemeetodi taaselustamine, uue eakuse ettepanekute sidumine parlamendile läkitatavate kollektiivsete pöördumistega ning Riigikogu tihedam sidumine osalusdemokraatia protsessiga.

Uue eakuse rahvakogu seminaril (16. novembril 2017) kokku võetu kohaselt on tähtsaimad saavutused:

 • rahva teadlikkuse tõus ja suur ideede hulk;
 • laekunud ideede kohta koostatud lühikesed mõjuhinnangud, mis on avalikud ja mida saavad edaspidi kõik huvilised edaspidi kasutada;
 • rahvakogu tugev seotus visiooniga – ideed ei jää õhku rippuma;
 • katsetuskultuuri levik;
 • jätkuvad arutelud parlamendis.

Loe ja vaata lisaks:
Uue eakuse rahvakogu meediakajastuse ülevaade
Uue eakuse rahvakogu avalikud esitlused